تماس مجله

آدرس پستی

خرم اباد -کیلومتر 5 جاده بروجرد-مجتمع دانشگاهی پردیس -دانشگاه علوم پزشکی لرستان -دانشکده پرستاری و مامایی-طبقه همکف

تماس اصلی

زهرا ساکی
ایمیل: sakizahara@yahoo.com

تماس حمایت

زهرا ساکی
ایمیل: sakizahara@yahoo.com