سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

علمی-پژوهشی

 

سیاست انواع مقالات

مقالات

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

تعداد انتشار

 

سیاست دسترسی آزاد

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود