ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای فصلنامه علمی پژوهشی افلاک داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

راهنمای نویسندگان

  • راهنماي نويسندگان مقالات

از نويسندگان و پژوهشگران محترم تقاضا می شود مقالات ارسالي خود را به روش زير تنظيم و تدوين نمايند، بديهي است رعايت نكات زير موجب تسريع در پذيرش مقالات ارزنده و انتشار به موقع آنها خواهد شد.

 نوع مقاله:نوع مقالاتي كه در نشريه به چاپ مي رسد عبارت است از:

þ مقالات تحقيقي(Original Articles) كه حاصل كار پژوهشي نويسندگان باشد.

þ مقالات مروري(Review Articles) كه شامل بررسي جامع يك موضوع جديد علمي توسط افراد صاحب تاليف و تحقيق که با حداقل 30 منبع به رشته تحرير درآمده باشد.

þ گزارش موردي(Case Report) كه موارد خاص و نادر بيماري ها را معرفي نموده باشد.

þ مقالات كوتاه تحقيقي(Research Briefs) كه به شكل يك مقاله پژوهشي مختصر و فشرده ارائه شده باشد.

þ تازه هاي علمي(Abstracts) كه بر گرفته از اينترنت در زمينه هاي جديد حرفه اي باشد.

نحوه تنظيم مقالات

الف: مقالات پژوهشي مشتمل بر بخشهاي عنوان، عنوان مكرري(Running Title) با حدكثر 40 حرف، چكيده و واژه هاي كليدي (انگليسي/فارسي) ، مقدمه، روش كار، يافته ها، بحث، نتيجه گيري، تشكر و منابع مي باشد كه بايد به صورت ذيل در صفحات جداگانه تايپ شوند.

صفحه اول: عنوان مقاله، عنوان مكرري، نام و نام خانوادگي، سمت و درجه علمي نويسندگان همراه با آدرس دقيق پستي، شماره نمابر، تلفن وپست الکترونیک  نويسنده مسئول مكاتبات

صفحه دوم: چكيده فارسي مقاله (حداكثر250-200 كلمه) شامل بخشهاي مقدمه و هدف، مواد و روش ها، يافته ها، نتيجه گيري و واژه هاي كليدي بين10-4 واژه

صفحه سوم: چكيده انگليسي مقاله دقیقاٌ معادل چکیده فارسی (حداكثر در 200-150 كلمه) شامل:

Title, Authors, Adress, Background & Objectives, Materials & Methods, Results, Conclusion, Keywords

اصل مقاله

 þ مقدمه و هدف: بيان اهميت و ضرورت مساله تحقيق، سابقه تحقيق و هدف انجام تحقيق

 þ مواد و روشها: بيان نوع تحقيق ، ويژگيهاي نمونه پژوهش(حجم نمونه، روش نمونه گيري، معيارهاي شمول و حذف)، ابزارهاي تحقيق و روايي و پايايي آنها، روش گردآوري داده ها، ملاحظات اخلاقي لحاظ شده و آزمونهاي مورد استفاده در تحليل آماري

þ يافته ها: ارائه مهمترين يافته هاي كيفي و كمي تحقيق در قالب متن، جداول و نمودارها بدون هيچگونه تعبير و تفسير و با ذكر ميزان معني داري، ارتباط يا تفاوت بين متغيرها و يا گروههاي مورد مطالعه

þ بحث : مقايسه يافته هاي مهم و جديد تحقيق با ديگر تحقيقات انجام شده اعم از موافق يا مخالف و بيان علل احتمالي شباهت يا تفاوت، بيان محدوديت‌هاي تحقيق و ميزان تعميم پذيري نتايج و ارايه پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آينده

þ نتيجه گيري: بيان نتيجه اصلي تحقيق در چند جمله به صورت خلاصه

þ تشكر و قدرداني: ذكر نام سازمان تامين كننده بودجه تحقيقاتي و شماره مصوب طرح در سازمان ذيربط و بيان تشكر از افرادي كه به نحوي در انجام تحقيق و يا نگارش مقاله همكاري نموده اند

þ منابع: به ترتيب استفاده در متن شماره گذاري شده(شیوه ونکوور) و شماره مذكور در متن مقاله در داخل پرانتز درج گردد. نام نويسندگان مقاله تا 6 نويسنده اول نوشته شده و بقيه با et al مشخص شوند. نحوه نگارش منابع به شرح ذيل است:

كتب فارسي

نام خانوادگي نويسنده (گان)   نام كوچك نويسنده(گان)، عنوان كتاب. رتبه چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات

مثال: هومن علی. راهنماي تدوين گزارش پژوهشي. چاپ اول، تهران، نشرپارسا،  1378 :66-81.

مجلات فارسي

نام خانوادگي نويسنده (گان)   نام كوچك نويسنده(گان). عنوان مقاله. نام اختصاري مجله سال انتشار، شماره جلد: صفحه

مثال: هوشمند پیام. كارآزمايي باليني اتفاقي شده مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 1378؛1(2):40-50.

 

 

كتب خارجي

Author(s). Chapter title, Editors names. Title of book. Number of edition, City of Publication, Publisher, Year: (P.P)

مثال:   

Vander AJ, Sherman JH.Human Physiology. 5 th ed. Mc Grraw-Hill, 1990: 689-91

مجلات خارجي

Author(s). Titel. Journal name, year; Volume(Issue number): Inclusive page number

 مثال:

ScottyY. Reproductive hazards of American lifestyle. J Obstet Gynecol 1997; 176(1): 826-32

منبع اينترنت

عنوان پایگاه خبری، [ وبگاه ] . شهر محل سازمان متولی وبگاه : نام نهاد متولی پایگاه وب ؛ تاریخ انتشار ، تاریخ آخرین روز آمدسازی ؛ تاریخ دسترسی به منبع.

اطلاعات فوق معمولاَ در پایین صفحه وب نوشته می شود. در صورت ارجاع به متن نوشته شده در پایگاه وب ، نام نویسنده (گان) و عنوان آن ( مشابه ارجاع به مقاله ) نوشته می شود.  

مثال:

 Cancer Nursing ]hompage on the internet[. Newyork : Association Of cancer online Resources,Inc.; C2000-01 ]updated 2002 May 16; Cited 2002Jul 9 [. Available From :http: //www.cancer_pain.org/            

پايان نامه

نام خانوادگي نويسنده (گان ) نام كوچك نويسنده (گان) . عنوان ،[ پايان نامه کارشناسی ارشد ( رساله دکترا )]، دانشگاه محل ارائه. تاريخ، صفحات  

 سمينار و همایش

نام خانوادگي نويسنده (گان)  نام كوچك نویسنده (گان). عنوان مقاله. نام سمينار، محل ارائه، تاريخ. صفحه

 

ب : مقالات مروري مشتمل بر بخشهاي عنوان، عنوان مكرری، چكيده (فارسي و انگليسي)، مقدمه، روش کار، بحث، نتيجه گيري و منابع. مقالات مروري بايد حاوي اطلاعاتي در زمينه بيان مشكل، پيش زمينه تاريخي آن، مرور مطالعات گذشته، طرح بحث هاي موافق و نتيجه گيري همراه با ارائه توصيه هاي سازنده بوده و از يك نظم منطقي برخوردار باشند.

ج : مقالات گزارش مورد مشتمل بر بخشهاي عنوان، چكيده (فارسي و انگليسي)، مقدمه، توصيف مورد، بحث، نتيجه گيري و منابع

د: مقالات كوتاه تحقيقي مانند مقالات پژوهشي ولي بصورت كوتاه شده و مختصر تهيه شوند.

اصول كلي

مقالات با رعايت كامل آئين نگارش فارسي و بر روي كاغذ  A4 و به صورت يك خط در ميان تايپ گردد. از آوردن اصطلاحات خارجي كه معادل دقيق و پذيرفته شده در زبان فارسي دارند، خودداري شود. معادل لاتين اصطلاحات وهمچنين نام لاتين نويسندگان در پايان هر صفحه به صورت زير نويس تايپ شود.

يك نسخه اصلي و سه نسخه كپي(بدون مشخصات نویسندگان) از مقاله در لوح فشرده تايپ شده با قلمNazanin  و فونت 12 در نرم افزار   Word2003  تحتWindowsXP ارسال گردد.ضمناٌ ارسال مقالات از طریق پست الکترونیکی مجله نیز امکان پذیر است.

حجم مقاله با احتساب جداول و نمودارها از ده صفحه تايپي 20 سطري بيشتر نباشد.

جداول، نمودارها و اشكال با ذكر شماره، عنوان و زير نويس در صفحات جداگانه با چاپگر ليزري تهيه و ارسال شوند و محل تقريبي آنها در متن مشخص گردد.

مقاله نبايد قبلا" در يكي از نشريات داخل كشور به چاپ رسيده و يا همزمان به مجله ديگري ارسال گردد.

در صورتي كه مقاله در سمينارهاي داخل يا خارج كشور ارائه گرديده مراتب با ذكر نام و مكان برگزاري سمينار درج گردد.

همچنين چنانچه مقاله حاصل يك طرح ملي و يا طرح محلي مصوب دانشگاه يا ديگر سازمانهاي معتبر آموزشي و پژوهشي باشد، نيز اعلام گردد.

ترتيب درج نام نويسندگان مقاله بر عهده گروه نويسندگان است و لازم است كليه نويسندگان محترم مقاله از آن مطلع باشند. در مورد پايان نامه هاي    تحقيقي ذكر نام استادان راهنما و مشاور علاوه بر اسم دانشجو ضروري است.

هيات تحريريه در ويرايش ، تلخيص و رد يا پذيرش مقالات دریافتی آزاد است.

چاپ و انتشار مطالب نشريه با ذكر ماخذ بلامانع است .

مقالات واصله مسترد نخواهد شد.

آدرس: خرم آباد، کیلومتر 4 جاده خرم آباد- بروجرد، مجتمع دانشگاهي پرديس، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي

 تلفن:396-6200155-0661        دورنگار:6200140 -0661                                                                                       پست الكترونيك:  Nur.Mid.Kh@LUMS.ac.ir  ,    Nur_Mid_Kh@yahoo.com                                               

 

چک لیست تهیه ساب میشن

به عنوان قسمتی از روند ساب میشن ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ساب میشن اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن چک بزنند.

  1. ساب میشن قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه است.
  2. فایل ساب میشن به فرمات OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect میباشد.
  3. ختی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است
  4. فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب نه در انتها میباشد.
  5. متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان میباشد که در قسمت در باره مجله یافت میشود.
  6. در صورتی که مقاله قرار باشد کارشناسی شود ، ساب میشن از نظر رعایت کارشناسی محرمانه ) دستورالعمل های لازم رعایت شده است.
 

متن محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.