بررسي رضايت شغلي‌كاركنان دانشگاه علوم پزشكي‌كردستان و عوامل مؤثر بر آن

زهرا حاتمی

چکیده


مقدمه و هدف: رضایت شغلی می تواند موجب افزايش بهره وري، تعهد سازماني، تضمین سلامت فیزیکی و ذهنی، روحیه افراد و در نهايت رضایت فرد از زندگی ‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ميزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن  انجام گرفت.

 

مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي ـ تحلیلی با روش نمونه‌گیری تصادفي سیستماتیک با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی که براساس مقیاس لیکرت طراحی شده بود، بر روي 591 نفرازكاركنان دنشگاه علوم پزشكي كردستان  انجام شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون های کای دو و تي  زوجی صورت گرفت.

 

یافته ها: فراوانی  رضايتمندي درسطح رضایت كم 11درصد، رضایت متوسط 1/74درصد و رضایت زیاد 9/16درصد بود. بین محل خدمت با رضایتمندی کارکنان (01/ 0P=) و بین سن کارکنان با میزان رضایتمندی رابطه معنی‌دار آماری وجود داشت )003/0P=).

 

نتیجه گیری: سطح رضایتمندی پرسنل دانشگاه در حد قابل قبول بود ولی نتیجه طرح نشان می دهد که مواردی در این طرح حایز اهمیت است ازجمله: باید محيط کار باب ميل و خواسته افراد باشد تا بتوانند با آرامش در آن زندگي و كار كنند، دیگر اینکه تفاوت در خلقت افراد، از نظر استعدادها و امکانات جسمی و روحی و عقلی و عاطفی، باعث ايجاد موقعيت هاي اجتماعي مختلف  مي گردد. پس مديران بايد با اتخاذ روش­هاي صحيح راه هاي رسيدن به موقعيت­ها و ارتقا در آنها را کاملا شفاف مشخص نمايند. نكته قابل توجه ديگر اين است كه رفع نيازهاي مادي افراد در ایجاد رضایتمندی آنان بسیار موثر است، جهت نيل به آنها مواردي چون دريافت حقوق و مزاياي مكفي مي تواند بسيار كمك كننده باشد، پس با توجه به کثرت تعدادكارمندان جامعه، لزوم تامل و تلاش و برنامه ريزي در جهت رفع اين نياز و متناسب سازي حقوق و مزاياي كارمندان با شرايط اقتصادي و اجتماعي روز را براي مسئولين كشورضروري مي نمايد.

 

 واژه های کلیدی: رضايت شغلي، كاركنان، عوامل مرتبط، دانشگاه علوم پزشكي كردستان

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.