ميزان رضايت دانشجويان از عملکرد واحد آموزش دانشکده¬های دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سيما سپهوند

چکیده


مقدمه و هدف: هر سازمان ارائه دهنده كالا وخدمات با جلب رضایت مشتریان می تواند مسير رشد و تعالی  را  طي كند ،پژوهش حاضر با هدف تعیین ميزان رضايت دانشجويان از عملكرد واحد آموزش بعضی دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.

 

مواد و روش ها: در این مطالعه توصيفي مقطعي 310 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش تصادفی طبقه اي و خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند.گرد آوري داده ها با پرسشنامه محقق ساخته ای داراي 27 سوال بسته پاسخ در چهار حيطه عملكرد آموزش، كيفيت آموزش، حيطه اداري، نظارت و راهنمايي انجام شد. روایی صوری ومحتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید وکارشناسان و پایایی آن با ضريب آلفای کرونباخ 895/0 تاييد شد. يافته ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل اندازه های تکراری تجزیه تحلیل شد.

 

یافته ها: بيشترين رضايت به حيطه اداري اختصاص داشت(001/0p=) در حيطه عملكرد آموزش ثبت نام و انتخاب واحد در زمان مقرر( 3/25±8/68)، در حیطه كيفيت آموزشي داشتن ظاهرمرتب و تميز كاركنان آموزش (1/27±9/66)، در حيطه اداري حفظ مدارك آموزشي دانشجو توسط كاركنان (1/26±1/65) و درحیطه نظارت وراهنمايي، نظارت آموزش بر برگزاري به موقع كلاسها (2/27±63) بيشترين سطح رضايت راداشتند. میزان رضایت در حيطه كيفيت آموزش از نظر جنس(04/0P=) و در تمام حيطه هااز نظر مقطع تحصیلی (001/0P=) و دانشکده محل تحصیل (001/0P=) تفاوت معنادار ی داشت.

 

نتیجه گیری: دانشجويان در حد متوسطي نسبت به عملكرد  واحد آموزش دانشکده های مورد بررسی رضايت داشتند . بنابراين پيشنهاد مي شود مديران ارشد دانشگاه با نظارت وارزيابي بيشتر، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و تشويق كاركنان شايسته، برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان به منظور آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی در بدو ورود به دانشگاه، برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت در خصوص مقرارت وآیین نامه های آموزشی برای کارکنان، فراهم آوردن امکانات، تسهیلات وتجهیزات آموزشی به ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي كمك نمايند.

 

 واژه های کلیدی: رضايت دانشجويان، عملكرد، واحدآموزش، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.