آگاهی و عملكرد پرستاران در اداره غير دارويي درد در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز

پروین محبی

چکیده


مقدمه: اداره درد يكي از حقوق مهم كودك و اولويت های درمانی است. پرستاران نقش اصلي را در درمان درد كودك به­ويژه درمان غيردارويي آن دارند. در اين راستا بسيار حياتي است كه پرستاران مهارت­هاي لازم، اطلاعات و آگاهي مورد نياز براي عهده گرفتن اين نقش مهم را دارا باشند.  اين مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی و عملكرد باليني پرستاران در به كارگيري روش­هاي غيردارويي اداره درد انجام شد.

 

مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی بر روی تمامي پرستاران بخش­های داخلی-جراحی (50 نفر) مركز آموزشی-درماني كودكان تبريز در سال 1389 اجرا گرديد. ابزار گردآوري داده­ها، يك پرسشنامه محقق ساخته بود كه قسمت اول آن مشخصات فردي-اجتماعي پرستاران، قسمت دوم سوالات مربوط به  آگاهی پرستاران (18 سؤال) و قسمت سوم سوالات مربوط به عملكرد آنان (18 سؤال) در مورد روش­هاي غيردارويي اداره‌ی درد را با مقياس ليكرت سه­ درجه­اي مورد بررسي قرار داد. پرسشنامه پس از تعيين روايي محتوایی و پايايي به روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده­ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد.

 

یافته ها: در اين پژوهش تمامي پرستاران شرکت کننده،  مؤنث، با ميانگين سني 57/6±06/32 و اکثریت داراي مدرك كارشناسي (88%) و متاهل (60%) بودند. میانگین سابقه خدمت  در بخش كودكان 73/6±12/8 سال بود. يافته­ها مشخص نمود كه در حيطه آگاهي 6/15درصد پرستاران و در حيطه عملكردي 2/22 درصد آنان نمره حد مطلوب براي به كارگيري روش­هاي غيردارويي درد كودكان، را کسب نمودند.

 

نتیجه گیری: با توجه به اين­كه اداره غيردارويي درد كودك منوط به داشتن آگاهي و عملكرد مناسب پرستاران مي­باشد، لذا یک نیاز مبرم برای برنامه­های آموزشی احساس می­شود. همچنین می­بایست پرستاران در به­کارگیری روش­های غیردارویی کنترل درد مورد تشویق قرار گیرند.

 

 واژه های کلیدی: آگاهی، عملکرد، اداره درد، روش غيردارويي، كودكان، پرستاران

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.