فصلنامه علمی پژوهشی افلاک

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

تصویر صفحه خانگی مجله

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: 1473/124 مورخ: 25/4/1384

مدير مسئول:دکترطاهره طولابي

سردبير: مژگان مسعودی

ويراستارفارسي: فاطمه محمدی پور

ويراستار انگليسي: دکتر مهناز مردانی

مدير اجرايي: فاطمه ولي زاده

حروفچيني و صفحه آرايي: زهرا ساکی

چاپ و صحافي: شاپور خواست

تيراژ: 500

 

آدرس:خرم آباد، كيلومتر 4 جاده خرم آباد- بروجرد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان،دانشكده پرستاري و مامايي   

                تلفن: (396) 160-6200155-0661    دورنگار: 6200140      صندوق پستي:381351698

             پست الكترونيك:      Nur_Mid_Kh@yahoo.com