جزئیات نویسندگان

خیراندیش, فرناز

  • دوره 10, شماره 18و19 (1389) - مقالات
    کارایی و مقبولیت ارزشیابی مستمر به روش کوییز (آزمونک) در درس انگل‌شناسی پزشکی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
    چکیده  PDF