جزئیات نویسندگان

مصطفی زاده, فریده, ایران

  • دوره 2, شماره 2,3 (1385) - مقالات
    بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به کمردرد مزمن مراجعه کننده به مراکز فیزیوتراپی شهر اردبیل در سال1383
    چکیده  PDF