جزئیات نویسندگان

ملکشاهی, فریده, ایران

  • دوره 2, شماره 2,3 (1385) - مقالات
    بررسي میزان خشونت روانی جسمانی زنان همسردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی خرم آباد وارتباط آن با برخی مشخصه های فردی،اجتماعی ،اقتصادی زوجین 1382
    چکیده  PDF
  • دوره 3, شماره 4و5 (1385) - مقالات
    بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني از دیدگاه کارکنان و مدیران ستاد دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1381
    چکیده  PDF