جزئیات نویسندگان

مسعودی, مژگان, ایران

  • دوره 4, شماره 6و7 (1386) - مقالات
    صدمات وعوارض ناشی از سوانح ترافیکی در زنان واقع در سنین باروری مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني شهر خرم آباد سال 1386-1385
    چکیده  PDF