جزئیات نویسندگان

نظری, هدایت, ایران

  • دوره 7, شماره 12,13 (1387) - مقالات
    بررسی تاثیر آموزش سرپایی و درمانگاهی بر عملکرد تحصیلی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش روانپزشکی
    چکیده  PDF