مندیش


تصویر صفحه خانگی مجله

نشریه پژوهشی تحلیلی مندیش

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 89/12655 -89/6/13

مدیر مسئول: مجید میری

سردبیر: فیروزه پیامنی

مدیر اجرایی: سعید فروغی

ویراستار علمی: مجید میری

ویراستار فارسی: آرزو شاهسواری

ویراستار انگلیسی: مریم بخشنده باورساد

 

آدرس:الیگودرز-خیابان ولیعصر شمالی-دانشکده پرستاری الیگودرز-دفتر نشریه پژوهشی تحلیلی مندیش

تلفن: 43324755-066  ،   دورنگار:43326980-066

Email:aligoodarz_nursing@yahoo.com