تماس مجله

آدرس پستی

لرستان - الیگودرز - خیابان ولیعصر شمالی - دانشکده پرستاری

تماس اصلی

سمیه علامی

ایمیل: allami_sa@yahoo.com

تماس حمایت

سمیه علامی
ایمیل: allami_sa@yahoo.com