تیم سردبیری

دبیران

  1. Allami سمیه علامی, مدیر وبسایت مجله مندیش دانشگاه علوم پزشک و خدمات درمانی لرستان
  2. فیروزه پیامنی, دانشکده پرستاری الیگودرز, ایران

دبیر مقاله

  1. Allami سمیه علامی, مدیر وبسایت مجله مندیش دانشگاه علوم پزشک و خدمات درمانی لرستان