بررسی تأثیر آرام سازی عضلانی بنسون بر میزان مقادیر همودینامیک قلبی در بیماران کاندید کاتتریسم قلبی

معصومه ذاکری مقدم, سما هاشمی

چکیده


زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین روش‌های تشخیصی و درمانی در بیماری‌های قلبی، کاتتریسم قلبی می‌باشد که باعث افزایش مقادیر همودینامیک قلبی بیماران می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آرام‌سازی عضلانی بنسون بر میزان مقادیر همودینامیک قلبی در بیماران کاندید کاتتریسم قلبی است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش مطالعه‌ای نیمه تجربی است که 118 بیمار کاندید کاتتریسم قلبی بستري در بخش‌هاي قلب بيمارستان امام خميني تهران در دو گروه آزمون و كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. ابراز جمع‌آوری اطلاعات شامل برگه‌های مشخصات جمعيت‌شناختي، مشاهدات و ثبت مقادیر همودینامیک بود. پس از فراهم نمودن آمادگی‌های لازم برای بیماران، نوار صوتی آرام‌سازی بنسون با صدای پژوهشگر ضبط شد سپس نوار ضبط شده همراه با هدفون در اختیار بیماران گروه آزمون قرار گرفت تا به مدت 20 دقیقه به کار ببرند و قبل و بعد از انجام مداخله مقادیر همودینامیک قلبی شامل فشارخون سیستول و دیاستول و نبض سنجش شد. همچنین در گروه كنترل یک ساعت قبل و بلافاصله قبل از کاتتریسم قلبی این مقادیر سنجش و ثبت شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد در گروه آزمون و كنترل بین مقادیر همودینامیک قلبی (فشار خون سیستول و دیاستول و تعداد نبض بیماران) از لحاظ آماری اختلاف معني‌دار وجود دارد (001/0>p).

نتیجه‌گیری: آرام‌سازی عضلانی بنسون در کاهش مقادیر همودینامیک قلبی بیماران کاندید کاتتریسم قلبی مؤثر است و بنابراین پیشنهاد می‌شود از این روش مکمل قبل از عمل کاتتریسم قلبی استفاده شود.

واژه‌های کلیدی : آرام‌سازی عضلانی بنسون، مقادیر همودینامیک قلبی، بیماران کاندید کاتتریسم قلبی

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.