وضعیت عادات غذایی و تغذیه در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزیس

فیروزه پیامنی, علی اکبر نظری, هایده نکته دان, مجید میری, سعید فروغی, فتانه قدیریان

چکیده


زمینه و هدف: مطالعات بسياري به نقش تغذيه به عنوان يك فاكتور احتمالی مهم‌ در ابتلا به بیماری  ام اس اشاره كرده‌اند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت عادات غذایی و تغذیه در بيماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس  تهران در سال 1387 صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- مقطعي است. تعداد 200 نفر از بيماران  مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران در سال 1387 به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نمونه‌گيري به صورت آسان و در دسترس بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و روش جمع‌آوری آن مصاحبه بود. در پایان داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم‌افزار SPSS 5/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: نتايج نشان داد 78 درصد واحد‌های مورد پژوهش از نظر عادات غذایی و تغذیه در سطح نسبتاً مطلوب‌ بوده‌اند و بین وضعیت عادات غذایی و تغذیه با وضعیت تأهل (015/0p =) و وضعیت درآمد (001/0p =) ارتباط‌ آماری معنی‌داری وجود داشت.

نتيجه‌گيري: عادات غذایی و تغذيه مناسب مي‌تواند در كنترل بيماري و برخي از علائم و عوارض آن تأثيرگذار باشد، لذا ارتقاء رفتارهاي تغذيه‌اي با برنامه‌هاي آموزشي منسجم در اين گروه از بيماران ضروري به نظر مي‌رسد.

واژه‌های کلیدی: مولتيپل اسكلروز، عادات غذایی، تغذیه

 


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.