ارتباط سبک‌های دلبستگی با نگرش‌ها و رفتارهای بهداشتی بزرگسالان شهرستان شوش

مریم رادمهر, احمد ایزدی طامه, امیراشکان نصیری پور, لیلا نیسی

چکیده


 

زمینه و هدف: نظریه دلبستگي يكي از نظريه­هاي معاصر در پيش‌­بيني سلامت روان بالغین است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان سبک‌های دلبستگی با نگرش و رفتارهای بهداشتی بالغین در شهرستان شوش انجام شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- همبستگي بوده و نمونه‌های آن شامل 300 نفر از كارمندان شاغل شهرستان شوش بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مقياس سبک دلبستگي بزرگسالان و پرسشنامه خود ساخته­ نگرش‌ها و رفتارهای بهداشتي بود که روايي آن از طریق ضريب آلفاي كرونباخ 75/0 محاسبه شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد درحالي‌كه 87 درصد نمونه­ها نگرش بهداشتي در حد بالا داشتند ولی اكثريت آنان رفتار بهداشتي در حد پايين را گزارش كردند. فراواني سبك دلبستگي 64 درصد نمونه­ها ايمن و 3/28 درصد غیر ايمن بود و بين نوع سبك دلبستگي افراد و نگرش‌ها و رفتارهای بهداشتي آنان همبستگی معني­داري به دست نيامد درحالی‌که بين ميانگين نمرات نگرش و رفتار بهداشتي با ميانگين نمرات سبك اجتنابي رابطه معني­دار و معكوس مشاهده شد. همچنين يافته­ها همبستگی معنا­داری بين نوع سبك دلبستگي و وضعيت تأهل و سن نمونه­ها نشان داد (021/0= p ).

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد نوع نگرش و رفتارهاي بهداشتي بزرگسالان را نمي­توان براساس برخي مشخصات فردي پيش­بيني كرد و باید با مطالعات وسيع­تر عوامل مؤثر در بروز رفتارهاي ناسالم بهداشتي را شناسايي نمود.

واژه‌های کلیدی: سبك‌هاي دلبستگي، نگرش، رفتارهاي بهداشتی

 


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.