بررسی نیازهای آموزشی دوران بارداری برای انتخاب نوع زایمان از دیدگاه زنان باردار شکم اوّل

سارا ضیاغم, مریم بخشنده باورساد, شایسته حقیقی, معصومه سیاحی, منصوره زرگر نتاج, شهناز آبادیان

چکیده


زمینه و هدف: زایمان طبیعی بهترین روش زایمان می‌باشد. سزارین‌ بدون اندیکاسیون مامایی هزینه نسبتاً زیادی را بر سیستم بهداشتی تحمیل می‌کند. درخواست مادر یکی از دلایل عمده افزایش میزان سزارین است که این امر در اکثر مواقع از عدم آگاهی یا دریافت اطلاعات نادرست ناشی می‌شود. هدف این مطالعه تعیین نیازهای آموزشی دوران بارداری برای انتخاب نوع زایمان سزارین یا طبیعی از دیدگاه زنان باردار شکم اول می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که بر روی 150 نفر از زنان باردار شکم اول مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز در سال 1391 انجام شد. جامعه آماری با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته (86/0=a) و با روش مصاحبه جمع‌آوری شد. داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه  16 با محاسبه آمار توصیفی و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (05/0 p<).

یافته‌ها: نتایج نشان داد ميانگين سني مادران 85/4± 32/25 سال بود. اكثریت مادران (7/48 درصد) تحصیلات دانشگاهی و 1/68 درصد مادران خانه‌دار بودند. در این مطالعه، 3 اولویت اول آموزشی از دیدگاه زنان باردار به ترتیب شامل آموزش و کسب اطلاعات در مورد تأثیرگذاری نوع زایمان بر وضعیت جسمی مادر، تأثیرگذاری نوع زایمان بر وضعیت سلامت نوزاد و نحوه انجام زایمان طبیعی بود.

نتیجه‌گیری:  بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می‌گردد مسئولین مراقبت‌های بهداشتی، برنامه‌های آموزشی را بر اساس نیازهای مددجویان طراحی نمایند تا علاوه بر تأثیرگذاری بیشتر سبب کاهش هزینه‌های مربوطه گردد.

واژه‌های کلیدی:  نیاز آموزشی، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، زنان باردار

 


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.