تأثیر شناخت بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش معلمان شهرستان خاتم (بر پایه آموزش)

ابوالفضل شجاعی, فرهاد کامرانی, شهلا محمدزاده, محمد فشارکی, امیر منصوری, محمدرفیع بذرافشان

چکیده


زمینه و هدف:  میزان آگاهی و نگرش معلمین در مورد بیماری ایدز یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر میزان آگاهی و نگرش جوامع در مورد این بیماری می‌باشد. آموزش معلمان در زمینه ایدز با ارتقای آگاهی و بهبود نگرش آنان، به گسترش برنامه‌های آموزش پیشگیری از ایدز کمک می‌کند.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی 120 معلم (70 زن و 50 مرد) شاغل در دبیرستان‌های شهرستان خاتم به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از فرم مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه خود ساخته سنجش آگاهی و نگرش معلمان در رابطه با بیماری ایدز استفاده شد. پرسشنامه در دو نوبت (قبل و دو هفته بعد انجام آموزش) توسط نمونه‌ها تکمیل شد. آموزش شامل 2 جلسه 45 دقیقه‌ای بود که بر اساس محتویات کتابچه آموزشی که توسط محققین طراحی شده بود ارائه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی زوجی با استفاده از SPSS13 استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 98/7±87/34 سال بود. 3/58 درصد از واحدهای مورد پژوهش زن بودند. 8/85 درصد نمونه‌ها دارای تحصیلات لیسانس و 8/85 درصد متأهل بودند. نتایج آزمون تی زوجی رابطه آماری معنی‌داری بین میانگین امتیازات سطح آگاهی قبل و بعد از آموزش نشان داد (05/0p<). همچنین نتایج آزمون تی زوجی نشان دهنده رابطه آماری معنی‌داری بین میانگین امتیازات سطح نگرش قبل و بعد از آموزش بود (05/0p<).

نتیجه‌گیری: بر اساس يافته‌هاي پژوهش مي‌توان نتيجه گرفت آموزش بیماری ایدز به معلمان موجب افزایش آگاهی و بهبود نگرش آن‌ها نسبت به بیماری ایدز مي‌گردد.

واژه‌های کلیدی: معلمان، آموزش، ایدز، آگاهی، نگرش


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.