تأثیر کلاس‌های آموزش گروهی‌ آمادگی برای تولد بر دانش، نگرش و عملکرد مادران باردار

کتایون وکیلیان, شیرین مبصری

چکیده


 

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تأثیر کلاس‌های آموزش گروهی آمادگی برای تولد بر دانش، نگرش و  عملکرد مادران باردار انجام شد.

مواد و روش‌ها:  مطالعه مداخله‌ای  با 85 مادر داوطلب شرکت در کلاس‌های آمادگی برای زایمان در 6 گروه 15- 14 نفره طراحی شد. کلاس‌ها هر 2 هفته یک بار در بیمارستان طالقانی شهر اراک برگزار شد. در این کلاس‌ها دانش و مهارت‌های لازم در زمینه بارداری و مراقبت‌های آن، تغذیه، ورزش، نحوه صحیح شیردهی، مراقبت‌های بعد از زایمان و نوزاد آموزش داده شد. روش‌های آموزشی سخنرانی، فیلم، مولاژ و پمفلت بودند. در پایان داده ها توسط آزمون کای دو، ویلکاکسون آنالیز شدند.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد میانگین آگاهی مادران در مورد مراقبت‌های دوران بارداری از  2/5 ±91/17  قبل از آموزش  به  2/7± 4/25  بعد از آموزش افزایش یافت (001/0p =). همچنین قبل از آموزش 1/63 درصد مادران نگرش خوبی  به مراقبت‌های دوران بارداری داشتند که بعد از آموزش به 1/94 درصد رسید  ( 001/0 p= ).  5/50 درصد پس از زایمان از روش‌های ایمن برای جلوگیری از بارداری استفاده کرده و 80 درصد  تا 5 ماهگی از تغذیه انحصاری استفاده کرده بودند.  

نتیجه‌گیری:  استفاده از روش آموزش گروهی می تواند در افزایش دانش، نگرش و عملکرد مادران باردار موثر باشد.

واژه‌های کلیدی: آموزش گروهی، مراقبت‌های بارداری، آگاهی، نگرش، عملکرد

 


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.