تعیین نورم غربالگری حرکتی عملکردی(FMS) در دانش آموزان پسر17 تا 15 ساله استان لرستان

محمد صادق آرمان فر*, رضا رجبی, شهناز شهربانیان, محمد حسین علیزاده

چکیده


مقدمه: آزمون غربالگری حرکتی عملکردی(FMS) ابزاری است که توانایی تعیین پتانسیل فرد برای امکان ابتلاء به ناهنجاریهای اسکلتی عضلانی و آسیب ورزشی را دارد.آزمونهای FMS، شامل هفت آزمون حرکتی عملکردی میباشند که ارزیابی های تنه، قدرت و ثبات مرکزی، هماهنگی عصبی-عضلانی، عدم تقارن در حرکت و انعطاف پذیری را انجام می دهند.  هدف از اجرای این تحقیق تعیین نورم آزمون غربالگری حرکتی عملکردی در دانش­آموزان پسر 17-15 ساله استان لرستان بود.

مواد و روش ­ها: روش تحقیق مطالعه حاضر بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها مقطعی (cross-sectional) و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. بدین منظور 370 دانش آموز پسر با اجرای7 تست FMS مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته­ ها: نورم آزمونFMS در دانش­آموزان 15 ساله 79/1±66/15، در دانش­آموزان 16 ساله 91/1±15/16 و در دانش­آموزان 17ساله75/1±17/16بود. می­توان اعلام داشت نورم FMSدر این جامعه آماری نسبت به مطالعات مرتبط در این گروه سنی از وضعیت بهتری برخوردار هستند. همچنین نورم آزمون­ها به تفکیک نشان داد که 80 درصد این جامعه از ثبات کافی در ناحیه مرکزی تنه برخوردار نیستند.

بحث و نتیجه ­گیری: در بسیاری از فعالیتهای ورزشی حرکات اندام فوقانی و تحتانی مستلزم داشتن ثبات و پایداری کافی در ناحیه مرکزی می باشد، چنانچه در این ناحیه ثبات نباشد انتقال انرژی به خوبی صورت نمی گیرد. از آنجایی که این گروه سنی در شروع مسابقات ورزشی رسمی قرار دارند و  با توجه به این که سودمندی کلینیکی FMS با فقدان شاخص نورم در ایران محدود شده است متخصصین طب ورزش و مربیان تیم های ورزشی می توانند ارزش نمرات نورم را برای تشخیص و شناسایی افراد در معرض خطر ناهنجاری بدنی و آسیب در سنین مختلف استفاده نمایند و تمرینات بدنسازی و اصلاحی را بر اساس آن برنامه ریزی نمایند.

واژه­ های کلیدی: آزمون غربالگری حرکتی عملکردی،  دانش­آموزان پسر، نورم.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.