مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی مبتلایان به بیش¬فعالی و صرع

مجتبی خاکساریان, صبا حسنوندی*, رقیه پیری, محمد مهدی سهرابی فرد

چکیده


مقدمه: امروزه نوروفیدبک به عنوان روشی نوین در بهبود علائم بیش­ فعالی و صرع مورد استفاد قرار می­گیرد. میزان کارآمدی این روش نوین درمانی در اختلالات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی این درمان در مبتلایان به بیش فعالی و صرع است.

مواد و روش­ ها: این پژوهش نیمه­­آزمایشی با پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش را تمام کودکان مبتلا به ADHD و صرع در شهر کرج تشکیل دادند. نمونه این پژوهش شامل 60 کودک (15 نفر مبتلا به ADHD، 15 نفر مبتلا به صرع و 30 نفر گروه کنترل) به روش نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شدند. در پیش­ آزمون سیاهه رتبه­بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (گویا، ایسکویت، گوی و کنورتی، 2000) برای کودکان تکمیل شد. این ابزار دیدگاه معلم را درباره رفتارهای دانش­ آموز در حوزه کارکردهای اجرایی منعکس می­کند. در واقع ین ابزار، ابزاری برای غربالگری مشکلات کارکردهای اجرایی فراهم می­کند. کارکردهای اجرایی قابل سنجش در این سیاهه شامل بازداری، انعطاف­پذیری، کنترل هیجانی، آغازگری، حافظه کاری، برنامه­ریزی/ سازماندهی، ساماندهی مواد و نظارت است. جهت اجرای پژوهش، برنامه بتا/ تتا برای همه آزمودنی­ها استفاده شد. هدف افزایش امواج تتا و کاهش امواج بتا بود. پس از پایان 10 جلسه (5 هفته و هر هفته دو جلسه) اجرای نوروفیدبک، مجدد سیاهه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و برای استنباط داده­ها از روش کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نسخه 18 نرم افزار اماری spss جهت تحلیل داده­ها استفاده شد.

يافته ­ها: یافته ­های پژوهش نشان داد نمرات کارکردهای اجرایی در پیش ­آزمون و پس­ آزمون گروه­های مورد مطالعه تفاوت معنادار دارد (P<0.001). همچنین ضریب تأثیر درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی در گروه ADHD در مقایسه با گروه مبتلا به صرع و گروه کنترل بالاتر است (P<0.001).

بحث و نتيجه­گيري: برمبنای یافته­ های به دست آمده، تأثیر نوروفیدبک در مبتلایان به ADHD و صرع موثر و متفاوت است. بنابراین، استفاده از نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی مبتلایان به ADHD کارآمدتر است. این نتایج می­تواند در حوزه درمان بیش ­فعالی با استفاده از روش­ های نوین موثر باشد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.