مروری اجمالی بر نتایج مطالعات در خصوص شیوع تریکوموناس تناکس در ایران

رضا حاجی حسین, اعظم مسلمی, زهرا اسلامی راد*

چکیده


مقدمه: برخی از میکروارگانیسم­های یوکاریوت از جمله تک یاخته تاژکداری به نام تریکوموناس تناکس در ایجاد بیماریهای پریودنتال موثر هستند. هدف از مطالعه کنونی، بررسی مقالات ایرانی در خصوص شیوع تریکوموناس تناکس در ایران به منظور به دست آوردن توصیف جامع از شیوع این انگل در کشور است.

روش ها: به منظور بررسی، مقالات پژوهشی که در مورد شیوع تریکوموناس تناکس بر روی جمعیت ایران انجام شده بود، جستجوی نظام مندی در بانک های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی انجام شد. فرایند جستجو منجر به ورود 9 مقاله به این مرور نظام مند  گردید که همه آنها در متاآنالیز وارد شدند.

یافته ها: در مقالات مرور شده جمعاً 1651 نفر از نظر آلودگی به تریکوموناس تناکس مورد آزمایش قرار گرفته بودند. بر اساس مدل اثرات تصادفی شیوع این انگل درایران 07/0 با فاصله اطمینان 95% (13/02،0/0) بود (P< 0.001).

بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعات تجربی حداکثر شیوع تریکوموناس تناکس در ایران را 6/36 درصد نشان می دهد. از طرفی، شیوع این انگل در بیماران دچار پریودنتیت بیش از افراد سالم است. بنابراین، انگل مذکور می تواند یک نگرانی جدی در سلامت حفره دهان باشد. لذا ضروری است که با استفاده از روش­های استاندارد شیوع این عفونت برآورد شود. همچنین عوامل مرتبط با شیوع این انگل نیز مورد بررسی قرار گیرد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.