سنتز نانوحامل های لیپوزومی حاوی اسانس اسطوخودوس و مشخصه یابی آنها با هدف اثرگذاری بر رده های سلولی سرطان سینه

منیره محمدپناه, الهام موجودی, بی بی فاطمه حقیرالسادات, راحله احسانی

چکیده


مقدمه: با توجه به پیشرفت روند استفاده از گیاهان دارویی در علم پزشکی، خواص متعددی برای اسانس گیاه اسطوخودوس از جمله خواص آنتی­اکسیدان، ضدباکتری، ضدسرطان و ضدالتهابی به اثبات رسیده است. نانولیپوزوم­ها قادرند تا عملکرد عوامل زیستی را از طریق بهبود حلالیت، پایدار نمودن دارو در شرایط آزمایشگاهی و محیط فیزیولوژیک، افزایش دهند. هدف از این مطالعه، سنتز نانوسامانه ­های لیپوزومی حامل اسانس گیاه اسطوخودوس، افزایش کارایی نانوحامل­ها در دارورسانی و بهبود عملکرد درمانی سرطان بود.

مواد و روش ­ها: اسانس گیاه اسطوخودوس با استفاده از تکنیک تقطیر آبی و توسط دستگاه کلونجر استخراج و سپس توسط کروماتوگرافی گازی آنالیز گردید. لیپوزوم­ها نیز با تکنیک فیلم لایه­ی نازک سنتز شدند. بعد از بارگذاری اسانس در نانوحامل­ها تکنیک­های متعددی از جمله کارایی جذب دارو، اندازه، پتانسیل زتا، پروفایل رهایش دارو و مورفولوژی سطحی، بر روی نانولیپوزوم­ها انجام گرفت.

يافته ­ها: نانولیپوزوم­ها تحت شرایط تعیین شده بازده بالایی از انکپسولاسیون و بارگذاری اسانس (4/3 ± 60) %، اندازه­ی کم (28/7 ± 3/68) نانومتر و بار سطحی تقریباً خنثی (2- تا 5/4- میلی­ولت) را نشان دادند. میزان رهایش اسانس از نانوذرات در مدت زمان 72 ساعت در شرایط فیزیولوژیک و شرایط سلول سرطانی، به ترتیب برابر با %98/63 و %63/87 بود. نانولیپوزوم­ها دارای مورفولوژی کروی بوده و اسانس هیچ گونه میانکنش نا­به­جایی با سامانه ایجاد نکرد.

بحث و نتيجه ­گيري: بر اساس نتایح به دست آمده، نانوحامل­های لیپوزومی می­توانند حامل­هایی مناسب برای اسانس روغنی گیاه اسطوخودوس در شرایط سلول سرطانی باشند. با این وجود مطالعات بیشتر جهت تشخیص سمیت سلولی بر روی رده­های سلول­های سرطانی و نرمال انسانی باید انجام گیرد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.