بررسی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاشتی آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ استان لرستان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي موجود در ایران

رجب رشیدی*, توران یاراحمدی

چکیده


مقدمه: با توجه به افزایش دانش و آگاهی در مورد انتقال بیماري‌ها، مشخص شده است که بیماري­هاي مشخصی می­توانند از طریق استخرهاي شنا و سواحل آلوده به واسطه تماس یا بلعیدن آب آلوده منتقل شوند. مطالعه حاضر جهت بررسی شاخص‌های بهداشتی آب استخرهای شنا در استان لرستان و مقایسه آن با استانداردهای موجود در کشور در دو فصل زمستان و تابستان در سال 95 انجام گردید.

مواد و روش ­ها: در این مطالعه ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ- مقطعی، از کل استخرهاي سرپوشیده و فعال استان لرستان که تعداد آنها در سال 95 به 20 عدد می­رسید, در طی دو فصل زمستان و تابستان نمونه­برداری انجام شد و پارامترهاي فیزیکی شامل pH , درجه حرارت و کدورت و پارامترهاي شیمیایی, شامل میزان کلر آزاد باقیمانده و پارامترهاي میکروبی شامل کلیفرم کل, کلیفرم مدفوعی، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوك اورئوس, استرپتوکوك مدفوعی و باکتري‌هاي هتروتروف مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداري هر 2 هفته یکبار و به مدت 6 ماه انجام شد به گونه­ای که در هر فصل 120 نمونه و در مجموع 240 نمونه بارعایت اصول نمونه­برداری سنجش کیفیت میکروبی استاندارد انجام شد. در نهایت داده­ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS از طریق آمار توصیفی و همچنین آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ پیرﺳﻮن و اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ تجزیه و تحلیل شدند.

یافته­ ها: بررسی­ها نشان داد که میزان کلر آزاد باقیمانده در 58/59 %, pHدر 07/67%, کدورت در 66/61% و دما در 08/77% نمونه­های مورد بررسی در حد مطلوب بود. در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد. میزان کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی, ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا, اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس, اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﺪﻓﻮعی و باکتری­های هتروتروف به ترتیب در 91/62% , 75/73%, 25/66%, 66/91%, 49/97% و 08/82% درصد موارد وضعیت مطلوب بوده است. آنا لیز آﻣﺎري دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ و ﮐﻠﺮ آزاد ﺑﺎقیمانده رابطه معنی دار و معکوس و بین ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ و کدورت  رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. (p<0/005)

بحث و نتیجه­ گیری: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، پارامترهای کلر و کدورت و کل کلیفرم کمترین تطابق را با استاندارد داشت که نشان دهنده ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم ﮐﻠﺮ آزاد باقیمانده همراه با تنظیم pHآب استخر‌ها می‌باشد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.