بررسی مدت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در بخش اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن های آموزشی – درمانی خرم آباد

پیمان آسترکی, شیما هاشمی, علی گراوند*, فرزاد ابراهیم زاده, مریم احدی, مهناز صمدبیک

چکیده


مقدمه: یکی از مهمترین شاخص‎های ارزیابی مراکز اورژانس، محاسبه زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی می‎باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین مدت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‎های آموزشی شهر خرم آباد انجام شد.

مواد و روش ­ها: مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که در سال 1396 انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کليه بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان‎هاي آموزشی درمانی دارای بخش اورژانس شهر خرم آباد بود. نمونه‎گیری به شیوه تصادفی طبقه‎ای چندمرحله‎ای انجام گردید. برای گردآوری داده‎ها از یک چک لیست روا و پایا و از طریق مشاهده استفاده گردید و داده­ها با استفاده از SPSS-19 و آزمون­های آماری توصیفی و تحلیلی مرتبط تحلیل گردیدند.

يافته ­ها: سه بیمارستان مورد بررسی مجموعا دارای 166 تخت اورژانس بودند، 6/70% (573 نفر) از بیماران به اتفاق همراه به بخش اورژانس مراجعه کرده بودند، بیشترین نوع مشاوره مربوط به مشاوره با متخصصین داخلی 5/44% (361 مورد) بود.  فاصله تریاژ و اولین ویزیت 37/8 دقیقه، فاصله اولین ویزیت و اولین اقدام تشخیصی 27/31 دقیقه، فاصله ارسال اولین اقدام تشخیصی و نتیجه مشاوره پزشکی 6/9 ساعت و فاصله درخواست مشاوره پزشکی و نتیجه مشاوره پزشکی 38/7 ساعت بود.

بحث و نتيجه­ گيري: با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می­شود، تعداد پرسنل بخش اورژانس و بخش­های پاراکلینیکی مرتبط با آن در بیمارستان‎ها افزایش یافته، تا باعث کاهش مدت زمان انتظار افراد جهت دریافت خدمات بخش اورژانس گردد. همچنین پیشنهاد می­شود که مسئولین تصمیمات لازم مبنی بر استفاده از پرسنل بیشتر در شیفت شب در بخش اورژانس را در دستور کار قرار دهند.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.