ارائه یک مدل شبیه سازی برای ارزيابی، بهبود عملکرد و کاهش زمان انتظار بیماران بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم ‏آباد

امین بیرانوند, عماد روغنیان*, احمد شجاع

چکیده


مقدمه: از آنجایي كه بخش اورژانس به عنوان بخش حیاتی و مهم هر بیمارستان محسوب می‏شود لذا بررسي فرآیندهای ارائه خدمات در بخش اورژانس نقش بسزایی در رضایت بیماران دارد. هدف در این تحقیق شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بخش اورژانس، تعیین گلوگاه­های موجود و ارائه راهکار­های مناسب برای بهبود عملکرد و کاهش زمان انتظار بیماران با استفاده از رویکرد شبیه‏سازی می‏باشد.

مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعان به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم‏آباد در بازه زمانی سه ماهه بود که به صورت مقطعی روی 200 بیمار انجام شد. ابتدا فرآیندهای بخش اورژانس احصا و شناسایی گردید و سپس زمان ورود بیماران و زمان ارائه خدمات فرآیندهای بخش اورژانس در یک بازه سه ماهه به صورت تصادفی در سه نوبت کاری صبح، عصر و شب سنجش گردید. سپس وضعیت موجود با استفاده از نرم‏افزار Arena طراحی و شبیه‏سازی گردید. با  اجرای مدل شبیه‏سازی شده، گلوگاه‏های بخش اورژانس شناسایی و 6 سناریو برای رفع گلوگاه‏ها، بهبود عملکرد اورژانس و کاهش زمان انتظار بیماران طراحی و اجرا شد و نتایج مقایسه و تحلیل گردید.

يافته­ها: بر اساس خروجی مدل شبیه‏سازی شده، فرآیندهای آزمایشگاه، ترخیص و سونوگرافی - رادیولوژی به طور متوسط با 174، 71 و 27 دقیقه صف انتظار به عنوان گلوگاه­های اصلی شناسایی شدند. بر این اساس 6 سناریو طراحی شده، در مدل شبیه‏سازی اجرا شد. با توجه به نتایج شبیه‏سازی سناریو F با کاهش متوسط 8/1 ساعت، دارای بیشترین کاهش متوسط زمان انتظار و سناریو C با کاهش زمان انتظار 6/0 ساعت دارای کمترین کاهش متوسط زمان انتظار بیمار نسبت به سایر سناریوها بودند. هم­چنین سناریو B کمترین و سناریو F بیشترین خروجی بیمار را نسبت به سایر سناریو‏ها داشتند و این در حالی است که سناریو C  که کمترین کاهش در زمان انتظار بیماران را داشت، دارای افزایش 67/11 درصد خروجی بیمار در مقایسه با وضعیت فعلی بود.

بحث و نتيجه­گيري: سناریو F، E و A به ترتیب نتایج بهتری نسبت به سایر سناریو‏ها داشتند و با توجه به محدودیت‏های منابع و هزینه در سناریوهای F و E، اجرای سناریو A (اضافه کردن 2 نفر کارشناس آزمایشگاه) که منجر به کاهش متوسط زمان انتظار بیماران به مدت 43/1 ساعت نسبت به وضع موجود می‏شود، توصیه می‏گردد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.