بررسی روند ده ساله (1398-1389) بیماری سل در شهرستان دلفان

علی مقصودی, صمد دارابیان*, جلال آل ابراهیم, فاطمه ورسه

چکیده


مقدمه: سل یکی از بیماری­های عفونی است که از دیر باز سلامت بشر را تهدید می­کند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی گردش مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در شهرستان دلفان برای نیل به مراقبت بهتر از بیماری است.

مواد و روش ها: این مطالعه، مطالعه­ای توصیفی- تحلیلی است که در شهرستان دلفان در غرب ایران انجام شد. اطلاعات مطالعه از پرونده تمام بیمارانی که از سال 1389 تا  سال 1398 به مراکز بهداشت شهرستان دلفان مراجعه کرده بودند، به روش سرشماری، جمع­آوری شد. پس از جمع آوری داده­ها آنها را وارد  نرم افزار SPSS 23 کردیم و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از جداول فراوانی وآزمون­های تی مستقل و کای دو استفاده شد.

يافته­ها: میانگین سنی بیماران 34/22 ± 56/47 بود. از مجموع 125 پرونده حاضر، 76 نفر سل ریوی اسمیر مثبت، 18 نفر اسمیر منفی و 31 نفر سل خارج ریوی داشتند. 80 درصد افراد مبتلا بی­سواد و دارای تحصیلات ابتدایی بودند. به طور متوسط فاصله بین بروز علائم تا تشخیص بیماری در همه اشکال سل، تقریباً 97 روز بود. بین نوع سل و محل اقامت (006/0 p≤)، سن(004/0 p≤)و تأخیر در تشخیص(022/0 p≤) رابطه آماری مشاهده شد.

بحث و نتيجه­گيري:  در مطالعه حاضر بیشترین درصد مبتلایان بی­سواد بودند  لذا آموزش و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماری سل به این قشر آسیب­پذیر توصیه می­شود. هم­چنین با توجه به زیاد بودن فاصله بروز بیماری تا تشخیص ضروری است که برنامه مراقبت سل در شهرستان با جدیت بیشتری دنبال شود تا این فاصله کوتاه­تر شود.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.