بررسی ارتباط حضور ژن glmM هلیکوباکتر پیلوری و نوسانات سرمی آنتی بادی های IgA و IgG در افراد مبتلا به عفونت

آیت مرادی پور, عبدالرزاق مرزبان, مریم کارخانه, حامد اسمعیل لشگریان*

چکیده


مقدمه: شیوع بالای عفونت هليكوباكتر پيلوري در جهان به خصوص در کشورهای جهان سوم و نقش آن در بدخیمی­های معده و پیدایش مقاومت آنتی بیوتیک باعث شده است که روش­های درمانی و پیشگیری مختلفی علیه عفونت پیشنهاد گردد. glmM ژن کدکننده فسفوگلوکز آمین موتاز است که می­توان در شناسایی مولکولی هلیکوباکتر پیلوری استفاده نمود .  هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین حضور هلیکو باکتری در مدفوع و تیتر آنتی بادی های سرمی IgA و IgG می باشد.

مواد و روش­ها: در این مطالعه که به صورت مورد - شاهدی انجام گرفت 42 نفر بیمار به عنوان گروه مورد و 42 از افراد سالم در گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. از تمام افراد هر دو گروه سالم و بیمار، نمونه­هاي خون و مدفوع دریافت و از سرم نمونه­های خون به کمک کیت­های الایزا تیتراسیون آنتی بادی­های IgA و IgG اندازه­گیری گرديد. از نمونه­های مدفوع DNA استخراج و از تكنيك PCR برای بررسی حضور ژن glmM استفاده شد و نتایج حاصله با کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 تحلیل گردید.

يافته­ها: در بررسی اولیه از نظر میزان آنتی بادی­ها در سرم خون افراد تقریباً در خون 86% از افراد گروه مورد IgA و IgG ضد میکروبی به صورت هم زمان مشاهده شد و این در حالی بود که در گروه شاهد میزان آنتی بادی ها در سرم به 9/59% رسید. نتايج حاصل از PCR نيز نشان داد که در گروه مورد از 42 نفر 20 نفر دارای ژنglmM بودند و در گروه شاهد هیچ نمونه مثبتی از نظر این ژن وجود نداشت.

بحث و نتيجه­گيري: در اين تحقيق سعي شد که ارتباط بین تیتر آنتی بادی های IgA و IgG سرمی با وجود هلیکوباکتر در مدفوع بررسی شود. اگرچه نیمی از افراد گروه مورد از نظر وجود ژن glmM هلیکوباکتر مثبت بودند ولی آنالیز آماری ارتباط بین تیتر آنتی بادی های فوق با وجود هلیکوباکتر در مدفوع را تایید نکرد. به طور کلی می توان پیشنهاد نمود که با مطالعه بیشتر و افزایش حجم نمونه، همچنین روش های تشخیصی مکمل ارتباط بین تیتر آنتی بادی های فوق و وجود هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع مورد بررسی قرار داد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.