پایش میزان ید ادرار دانش آموزان 8-10 ساله استان لرستان در سال 1398

مظفر محمدی نژاد*, عباس نجف پور, بهروز اعتصامی, مهرداد ولیپور, غلامرضا احمدپور, کرامت نیاری, شبنم دالوند

چکیده


مقدمه: کم‌کاری ­تیروئید، گواتر ­ساده، مشکلات روانی-­­حرکتی، اختلالات عصبی شنوایی و کرتینیسم از شایع­ترین اختلالات  مربوط به کمبود ید (IDD) است. این مطالعه به ‌منظور بررسی میزان ید ادرار در دانش آموزان 8-10 ساله استان لرستان در سال 1398 انجام شد.

مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی  236 دانش ‌آموز از هر دو جنس با محدوده سنی 8-10 سال ساکن مناطق شهری و روستایی به ‌طور تصادفی با نمونه­گیری به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. ید ادرار آنها به روش هضم اسیدی اندازه‌گیری شد. از نرم ‌افزار SPSS نسخه20 برای تحلیل داده‌ها  استفاده شد

يافته­ها: در این مطالعه متوسط دفع ید ادرار 6 میکرو‌گرم در دسی­­لیتر بود. در 2/21 درصد بیشتر از 10 میلی‌گرم در دسی­­لیتر و در 8/78 درصد کمتر از 10 میکرو­‌گرم در دسی­­لیتر بود. اختلاف میانه ید دفعی ادرار در دانش آموزان شهری و روستایی معنی‌دار بود (021/0 =p). ارتباط معنی‌داری بین متغیرهای جنسیت و سن با میانه دفعی ید ادراری در دانش آموزان مشاهده نشد.

بحث و نتيجه­گيري: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان ید دفعی ادرار در دانش آموزان مدارس لرستان در حد مطلوب سازمان بهداشت جهانی نیست؛ بنابراین ضروری است اقـدامات انجام‌گرفته توسط کمیته استانی کنترل اختلالات ناشـی از کمبود ید ارزیابی گردد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.