اثربخشی تنظیم هیجان بر سرمایه روانشناختی و تکنیک‌های حل تعارض در مادران با فرزند دارای نارسایی جسمی – حرکتی

عذرا محمدپناه اردکان*, حمیدرضا آریان پور, پریا فاروقی, پگاه سادات کریمی دورکی

چکیده


مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تنظیم هیجان بر مؤلفه‌های سرمایه روان­شناختی و تکنیک‌های حل تعارض در مادران با فرزند دارای نارسایی جسمی – حرکتی شهر اصفهان بود.

مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مادران با فرزند دارای نارسایی جسمی – حرکتی مرکز بهزیستی سپهر اصفهان در سال 1397-1398 بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله‌ای 30 نفر از مادران با فرزند دارای نارسایی جسمی – حرکتی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش جای‌ گرفتند. در این پژوهش از پرسش­نامه‌های سرمایه روان­شناختی لوتانز و همکاران (2007) و سبک‌های مدیریت تعارض رحیم (1997) استفاده شد و داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیری نرم افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.

يافته­ها: نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش سرمایه‌های روان شناختی و تکنیک‌های حل تعارض در مادران با فرزند دارای نارسایی جسمی – حرکتی می‌شود و این اثر در دوره پیگیری حفظ می شود.

بحث و نتيجه­گيري: برگزاری دوره‌های ویژه برای ارتقای سرمایه روان­شناختی و تکنیک‌های حل تعارض در مادران با فرزند دارای نارسایی جسمی - حرکتی ضروری است و موجب بهبود روابط در این خانواده‌ها می‌گردد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.