بررسی اثرات آنتی باکتریال دوده حاصل از عنبرنسارا بر باکتری‌های جدا شده از عفونت‌های زخم و ادرار بیماران

محبوبه اکبری زارع*

چکیده


مقدمه: استفاده از دودهای طبی در بیش از 50 کشور دنیا رایج است و مصرف آن در طب سنتی و بین عموم مردم پذیرفته‌شده است. در فرهنگ بومی ایران، طبق نظر پزشکان قدیم چون ابن‌سینا و زکریای رازی استفاده از دود موادی چون اسپند و سرگین الاغ ماده به‌عنوان ترکیبی دارویی برای رفع عفونت زخم‌ها به‌ویژه زخم‌های حاصل از سوختگی، عفونت سینوس‌ها و چشم، عفونت مقعد و عفونت‌های اندام تناسلی زنان مرسوم است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آنتی باکتریال دود حاصل از سوختن سرگین الاغ ماده (عنبرنسارا) بر تعدادی از باکتری‌های جدا شده از عفونت‌های زخم و ادرار بیماران است.

مواد و روش­ها: دود حاصل از سوزاندن سرگین الاغ ماده در متانول 50% جمع‌آوری شد. اثرات آنتی باکتریال غلظت‌های mg/ml 100- 2/3 دوده جمع‌آوری‌شده، با روش انتشار در دیسک بر 6 باکتری استاندارد و 8 باکتری جدا شده از عفونت‌ بیماران بررسی شد.

يافته­ها: بزرگ‌ترین هاله مهاری در غلظت mg/ml 100 با قطر هاله 12 میلی‌متردر سویه استاندارد Micrococcus luteus و قطر 18 میلی‌متر در سویه استاندارد Klebsiella pneumoniae بود. در همین غلظت در میان باکتری‌های گرم‌مثبت جدا شده از بیماران، بیشترین قطر مهاری با 21 میلی­متردر S. epidermidis و در بین باکتری‌های گرم‌منفی جدا شده از بیماران بزرگ‌ترین هاله مهاری با قطر 17 میلی­متر در سویه Proteus mirabilis مشاهده شد.

بحث و نتيجه­گيري: با توجه به اثرات آنتی‌باکتریال مشاهده ‌شده از دود حاصل از سوختن سرگین الاغ ماده در سویه‌های مورد مطالعه‌ که جدا شده از  عفونت‌های زخم و ادرار بیماران هستند و اغلب در ایجاد عفونت‌های چشم و سینوس نیز دخالت دارند، می‌توان بر طبق نظرات پزشکان قدیمی از این ترکیب برای رفع این عفونت‌ها استفاده کرد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.