مقایسه سطح سرمی روی در خانم های باردارمبتلا به پره اکلامپسی یا اکلامپسی و سالم، یک مطالعه مورد-شاهدی

منصور کرجی بانی*, فرخنده محمودی میمند, فرزانه منتظری فر, علیرضا داشی پور

چکیده


مقدمه: با توجه به شیوع فزاینده سندرم پره اکلامپسی و اکلامپسی و چند عاملی بودن آن و ارتباط عنصر روی با این سندرم این مطالعه به منظور مقایسه سطح سرمی روی در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی یا اکلامپسی و سالم در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) شهر زاهدان طراحی گردید.

مواد و روش­ها: در این مطالعه مورد- شاهدی 50  خانم باردار پره اکلامپسی یا اکلامپسی بستری شده و 50 خانم باردار سالم   در بخش زنان و زایمان بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه به شکل در دسترس آسان در سال 1398 انتخاب شدند. پس از ثبت مشخصات دموگرافیکی و بالینی در پرسش­نامه هر فرد در دو گروه 3 میلی­لیتر خون از هر فرد اخذ و روی سرم به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی تعیین گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS: 16 داده­های کمی و کیفی توصیف و با آزمون تی مستقل تحلیل شدند.

يافته­ها: نتایج نشان داد اگرچه میانگین سطح روی سرم بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی­داری نداشت اما فراوانی کمبود روی سرم در گروه مورد بیشتر از گروه سالم بود (01/0>(P. در خانم­های باردار با سن بارداری 34 هفته و بیشتر میانگین روی سرم در گروه مورد کمتر از خانم­های باردار گروه شاهد بود (04/0p= ). به علاوه پرفشاری خون در گروه خانم­های باردار سالم با مقدار روی سرم ارتباط داشت. علائمی مانند پرفشاری خون، پروتئین در ادرار و سقط جنین در خانم­های باردار گروه مورد بیشتر شایع بود (05/0> .(P

بحث و نتيجه­گيري: یافته­ها حاکی از آن است اگرچه میانگین روی سرم در دو گروه تفاوت معنی­داری نداشت اما فراوانی کمبود روی سرم در گروه مورد بیشتر بود. لذا غربالگری درخصوص شناسایی کمبود روی سرم خون و درمان آن به موازات سایر روش­های تشخیصی و بالینی می تواند در تأمین سلامتی و پیشگیری از پره اکلامپسی یا اکلامپسی در بارداری مؤثر باشد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.