تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر غلظت سرمی ایمنوگلوبینG و شاخص‌ های آسیب کبدی مردان سالمند

امیر دلشاد*, مریم سادات دشتی, اکرم آسترآبادی

چکیده


مقدمه: امروزه شرکت در برنامه‌های ورزشی منظم ضرورتی انکارناپذیر برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها و بهبود کیفیت زندگی سالمندان به شمار می‌رود. از اینرو هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی منتخب بر غلظت ایمونوگلوبولین G و شاخص‌های آسیب کبدی مردان سالمند بود.

مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی 20 مرد سالمند در رده سنی 55-65 سال به صورت تصادفی در 2 گروه تمرین ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. تمرینات ترکیبی، شامل فعایت هوازی با شدت 60 تا 74 درصد ضربان قلب ذخیره و تمرینات قدرتی با 50 تا 75 درصد 1RM طی 8 هفته و هفته­ای سه جلسه اجرا شد. نمونه‌های خونی 24 ساعت قبل از شروع و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین برای اندازگیری سطوح سرمی AST، ALT و IgG جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده­ها از آزمون آنکوا و برای مقایسه تفاوت درون‌گروهی از آزمون  Tزوجی در سطح معناداری 05/0 P<  استفاده شد.

يافته­ها: نتایج نشان داد بین گروه ترکیبی و کنترل در غلظت سرمی AST (003/0P=)، ALT (004/0P=) و IgG (041/0P=) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج آزمون T زوجي حاکی از کاهش معني‌دار مقادیر ALT (041/0P=) ، AST(007/0=P) و  IgG(02/0(P = پس آزمون نسبت به پيش آزمون پس از مداخله بود.

بحث و نتيجه­گيري: نتایج پژوهش حاضر نشان داد فعالیت‌های ورزشی ترکیبی عامل مؤثری در جلوگیری از آسیب کبدی می‌باشند. تمرین ترکیبی به عنوان پروتکل تمرینی مناسب برای حفظ سلامتی در سالمندان است.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.