مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر احساس تنهایی بیماران مولتیپل اسکلروز

پردیس میرمعینی, محمدحسین بیاضی*, جواد خلعتبری

چکیده


مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسهاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان مبتنی بر شفقت بر احساس تنهایی رمانتیک، خانوادگی و اجتماعی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز انجام شد.

مواد و روش­ها: در یک طرح نیمه آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل، تعداد 45 بیمار با تشخیص مولتیپل اسکلروز از میان بیماران مراجعه­کننده به درمانگاه ام اس در استان تهران در سال 1398 به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی: گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه درمان متمرکز بر شفقت و یک گروه کنترل جایگزین شدند. هر سه گروه پرسش­نامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) را در دو مرحله قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. گروه­های آزمایش به ترتیب گروه اول، در هشت جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه دوم، در ده جلسه درمان متمرکز بر شفقت شرکت کردند و گروه آزمایش هیج مداخله­ای دریافت نکردند و در انتهای جلسات پس آزمون اجرا شد. به منظور آزمون فرضیه پژوهش نتایج حاصل با تحلیل واریانس چند متغیره (MANCOVA) و با SPSS 21 بررسی شد.

يافته­ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی بیماران مولتیپل اسکلروز اثربخش است و  با 95% اطمینان می توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخش­تر است.

بحث و نتيجه­گيري: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می­توان از این مداخله­­ها در کنار درمان دارویی برای بیماران مولتیپل اسکلروز به‌عنوان روش­­های‌ درمانی مفید و مکمل استفاده نمود.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.