اثر اعتياد به مورفين والدين بر غلظت گلوتامات پايه و تحريكي ناحيه شكنج دندانه‌اي هيپوكامپ فرزندان موش صحرايي

راحله عصايي, عليرضا سركاكي, محمد بدوي, ناصر پژوهي

چکیده


چكيده
مقدمه: شواهد نشان مي‌دهد كه اعتياد يكي از والدين به مورفين منجر به اختلال در فرآيند يادگيري و حافظه فرزندان
مي شود. با توجه به نقش گلوتامات در ناحيه شكنج دندانه‌اي هيپوكامپ بر يادگيري، در اين مطالعه اثر اعتياد يكي از والدين بر غلظت گلوتامات پايه و تحريكي ناحيه شكنج دندانه‌اي فرزندان موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي 20 سرموش صحرايي ماده و8 سرموش صحرايي نر از نژاد ويستار با مصرف خوراكي مورفين با دوز 32 ميلي گرم / كيلوگرم، 2بار در روز معتاد شدند. به منظور انجام جفت گيري 20 سر موش ماده معتاد با 8 سر موش نر غير معتاد و 28 موش نر معتاد با 20 سر موش ماده غير معتاد در قفس‌هاي جداگانه‌اي قرار گرفتند. پس از رسيدن فرزندان به سن بلوغ مايع خارج سلولي ناحيه شكنج دندانه‌اي آنها در حالت پايه و تحريك الكتريكي ( بافركانس 10 هرتز و جريان 700 ميكرو آمپر) مسير نفوذي، به روش ميكرو دياليز استخراج و با استفاده از دستگاه HPLC وردياب فلورسنت اندازه‌گيري شد. نتايج به صورت ميانگين± خطاي معيار بيان گرديد و نتايج به روش آناليز واريانس دو طرفه مقايسه شدند.
يافته ها : در فرزندان نر گروه مادر معتاد، غلظت گلوتامات پايه و تحريكي ناحيه شكنج دندانه‌اي هيپوكامپ به ترتيب 04/0±67/0؛
1/0±11/1 ودر فرزندان ماده به ترتيب06/0±47/0؛ 05/0±88/0نانومول بود( 5 =n). مقادير غلظت هاي مشابه درگروه پدر معتاد، به ترتيب 15/0±06/1؛ 2/0± 03/2و 05/0±9/0 ؛ 11/0±75/1 نانومول بود( 5 =n).
نتايج نشان داد كه در فرزندان هر دو گروه مادر معتاد و پدر معتاد، غلظت گلوتامات خارج سلولي پايه و تحريكي ناحيه شكنج دندانه‌اي نسبت به گروه شاهد حود به طور معني داري كاهش يافته است. در گروه مادر معتاد ميزان گلوتامات پايه و تحريكي در ناحيه شكنج دندانه‌اي در فرزندان ماده كمتر از فرزندان نر بود. ميزان گلوتامات پايه و احريكي ناحيه شكنج دندانه اي فرزندان در گروه مادر معتاد به طور معني داري كمتر از گروه پدر معتاد بود.
نتيجه گيري : با توجه به نتايج اين مطالعه مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه مصرف مورفين مي‌تواند منجربه كاهش غلظت گلوتامات مايع خارج سلولي ناحيه شكنج دندانه‌اي در فرزندان گردد كه به نوبه خود مي‌تواند موجب اختلالاتي در روند‌ حافظه و يادگيري شود. بنابر اين آگاه كردن افكار عمومي از عواقب اثر اعتياد بر فرزندان بايستي بيشتر مورد توجه قرارگيرد .
واژه هاي كليدي: گلوتامات ، مورفين ، هيپوكامپ،

تمام متن: دانلود

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.