آلكالوئيد استروئيد هاي مجزا شده از برگ زيتون آسيب ناشي از ايسكمي مغزي در رت را كاهش مي دهند

منصور اسمعيلي دهج, بهرام دلفان, محمد هادي مشكوه السادات, حجت الله اعلائي, اسدالله توكلي, غلامرضا شهسواري, محمد جواد طراحي

چکیدهدريافت مقاله: 2/4/83، پذيرش مقاله: 25/7/83
 مقدمه: آلكالوئيد استروئيد هاي مجزا شده از گونه هاي گياهي متعدد به علت خواص فارماكولوژيك متنوع توجه زيادي را به خود جلب كرده اند . در اين تحقيق هدف بر اين بوده است تا اثرات آلكالوئيد استروئيد هاي مجزا شده از برگ زيتون بر ايسكمي مغزي در رت بررسي شود
 مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشي 48 رت نژاد ويستار به شش گروه 8 تايي تقسيم شدند و ايسكمي مغزي بوسيله مسدود كردن شريانهاي كاروتيد و مهره اي دو طرف به مدت 10 دقيقه ايجاد شد و سپس به مدت 5 روز بعد از باز شدن شريانها مورد بررسي قرار گرفتند .
 يافته ها: تزريق داخل وريدي آلكالوئيد استروئيد ها (mg/kg 5/0، 1، 5/1) اندكس سكته را كاهش ، دامنه الكتروانسفالوگرام (EEG) راافزايش و غلظت ليپيد پراكسيداز (LPO) و محتوي كلسيم قشر مغز را به روش وابسته به دوز كاهش دادند؛ اما هيچ تفاوت معني داري در غلظت سديم و محتوي آب قشر مغز مشاهده نشد.
 نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهند كه آلكالوئيد استروئيدهاي مجزا شده از برگ زيتون اثرات محافظتي روي آسيب ايسكمي مغزي –خونرساني مجدد در رت دارند و مكانيسم آن ممكن است با كاهش دادن تجمع كلسيم و پراكسيداسيون ليپيدها ارتباط داشته باشد.
واژه هاي كليدي: آلكالوئيد استروئيد ، ايسكمي مغزي ، الكتروانسفالوگرام ، ليپيد پراكسيداز

تمام متن: دانلود

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.