اثر اسانس روغنی ساتوریا خوزستانیکا بر فعالیت و بیان ژن برخی از آنزیم¬های تنظیمی قند در کبد رتهای دیابتی و نرمال

غلامرضا شهسواری, عبدالوهاب احسانی زنوز, مسعود هوشمند, قاسم آهنگری, محسن فیروزرای

چکیده


دريافت مقاله: 28/8/87، پذيرش مقاله: 11/10/87
 مقدمه: اثر اسانس روغنی ساتورجا خوزستانیکا جمزاد((SKEO نوع بومی بر فعالیت و بیان ژن برخی آنزیم¬های تنظیم-کننده قند در کبد رتهای نرمال و دیابتی شامل گلوکوکینازGK))، گلیکوژن فسفریلازGP)) و فسفوانول پیرووات کربوکسی کینازPEPCK)) مورد ارزیابی قرار گرفت.
 مواد و روش‌ها: اسانس SKEO بومی در دوز mg/kg100 در روز از طریق دهان به رتهای دیابتی و نرمال بمدت سه هفته خورانده شد. سطوح mRNA با استفاده از تکنیک Real time-PCRاندازه¬گیری شد.
 يافته‌ها: غلظت قند خون رتهای دیابتی دریافت¬کننده SKEO در قیاس با رتهای کنترل دیابتی بطور معنی¬داری کاهش یافت(p<0. 001). فعالیت و سطوح mRNA آنزیم¬های GK و GP در رتهای دیابتی تحت تیمار با SKEO در قیاس با کنترل دیابتی بطور متوسط افزایش نشان داد گرچه این تغییرات معنی¬دار نیست. فعالیت PEPCK کبدی و سطوح mRNA آن در رتهای نرمال تحت تیمار با SKEO در قیاس با گروه کنترل نرمال بطور معنی¬داری کاهش یافت (05/0p<). سطوح افزایش-یافته mRNA و فعالیت PEPCK رتهای دیابتی دریافت ¬کننده SKEO در قیاس با گروه کنترل دیابتی بطور معنی¬داری کاهش می¬یابد (p< 0. 05).
 بحث و نتيجه‌گيري: یافته¬ها اشاره دارند که گونه بومی SKEO به واسطه یک افزایش متوسط در مقادیر GK و GP بعلاوه یک کاهش قابل توجه در PEPCK در کبد رتهای دیابتی تحت تیمار ممکن است در عمل پائین آوردن گلوکز پلاسما سهیم باشد به نظر می¬رسد که این عمل در ارتباط با خواص آنتی¬اکسیدان SKEO باشد.
 كليد واژه‌ها: آنتی هایپرگلایسمی، رتهای دیابتی، بیان ژن، گلوکوکیناز، گلیکوژن فسفوریلاز کبدی، فسفوانول پیرووات کربوکسی کیناز، ساتورجا خوزستانیکا جمزاد

تمام متن: دانلود

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.