پراکندگی و تعیین فون کنه های سخت و نرم شهرستان خرم آباد، استان لرستان در سال 91-1390

سید محمود رضا طاهریان, محمد حسن کایدی*, اسدالله حسینی, احمد بهرهی

چکیده


مقدمه: کنه ها انواع  عوامل بيماريزا از قبيل آربوويروس ها، باكتري ها و انگل ها را به انسان و حيوانات انتقال می دهند. اهميت آنها به عنوان ناقل ويروس تب خونريزي دهنده کريمه کنگو به انسان، به اثبات رسیده است. لذا شناسايي فون كنه ها در يك منطقه، در پايش برنامه هاي كنترل آن ها و در نتيجه پيشگيري از بيماريها بسيار حائز اهميت مي باشد.

مواد و روش ­ها: دام ها  و کنه های روستاهای شهرستان خرم­آباد جمعیت مورد مطالعه ما را شامل می شدند. از 40 روستا کنه­ها از دام­های اهلی جدا شدند و با استفاده از کلیدهای تشخیصی معتبر مانند کلید تشخیصی کنه­های سخت روسيه و سایر کلیدهای موجود اقدام به تشخیص نمونه ها در سطح جنس و گونه گردید.

يافته­ ها: از 800 دام مورد بررسی تعداد 3156 عدد کنه سخت جدا گردید از کل کنه های صید شده تعداد 2319 کنه  (73%)  در گوسفندان، 823 عدد (26%)  در بزها و 14 کنه (1%) در گاوها صید شدند. از نظر تنوع کنه های صید شده تعداد چهار جنس هیالوما، درماسنتور، همافیزالیس و ریپی سفالوس از دام ها جدا گردید. از جنس هیالوما سه گونه (هیالوما آناتولیکوم، هیالوما آسیاتیکوم و هیالوما مارژیناتوم)، از جنس درماسنتور گونه مارژیناتوس، از جنس همافیزالیس گونه سولکاتا و از جنس ریپی سفالوس گونه سنگووینوس شناسایی گردیدند.

بحث و نتيجه­ گيري: در این بررسی چهار جنس و شش گونه از کنه های ایگزودیده از دامها جدا گردید. با توجه به اهمیت این گونه ها در انتقال بیماری ها به انسان، مسئولین بهداشتی و سازمان های ذیربط باید اقدامات بهداشتی مناسب جهت کنترل و مبارزه با این انگل های خارجی را به عمل آورند

واژه­ هاي كليدي: کنه، فون، ایگزودیده، خرم آباد.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.