كرم واژينال كليندامایسین در پيشگيري از پره‌ترم ليبر

فرحناز چنگایی*, سهیلا اکبری, فاطمه جنانی

چکیده


مقدمه: زايمان زودرس يكي از شایع‌ترین علل مرگ مير پری‌ناتال در سراسر جهان است. هدف اين مطالعه تعیین تأثیر كرم واژينال کلیندامایسین در پيشگيري از زايمان زودرس بود.

مواد و روش­ ها: مطالعه حاضر يك كار آزمايي باليني است كه بر روي 236 نفر از زنان باردار مراجعه كننده به مطب خصوصي همكار پژوهشي كه سن حاملگي بين 20-13 هفته داشتند انجام شد. نمونه اسمیر واژينال تهيه و درصورتی‌که نتيجه غیرطبیعی بود فرد به‌طور تصادفي در يكي از دو گروه شاهد يا مورد قرار می‌گرفت. گروه مورد تحت درمان با كرم واژينال کلیندامایسین به مدت سه شب نوبت اول و هفت شب نوبت دوم قرار می‌گرفتند و جهت گروه شاهد مطابق روتین درماني صورت نمی‌گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه گرد آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته­ ها: ميزان بروز زایمان زودرس در گروه شاهد بيشتر از گروه تحت درمان با كليندامایسین (12% در مقايسه با 7%) ولي اين تفاوت در حدي نبود كه از نظر آماري معني دار گردد. علاوه بر بروز بيشتر زايمان زودرس در گروه شاهد سن ختم بارداري نيز پایین‌تر و مرگ و مير پری‌ناتال نيز در گروه شاهد به‌طور معني داري بیشتر از گروه مورد بود.

بحث و نتيجه­ گيري: باوجود اینكه تفاوت معني داري در ميزان بروز پره‌ترم لیبر بین دو گروه مشاهده نشد ولي ميزان بروز پره‌ترم لیبر در گروه شاهد بیشتر، سن بارداري كمتر و ميزان مرگ و مير بيشتر بود. به نظر می‌رسد كليندامایسین می‌تواند در كاهش مرگ مير پری‌ناتال ناشي از زايمان زودرس مؤثر باشد.

واژه­ هاي كليدي: کلیندامایسین، زایمان زودرس، پیشگیری.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.