دوره 2, شماره 1 (83)

اثر آنتي باكتريال آلكالوئيد استروئيدهاي نيشكر، شوكران وعروسك پشت پرده بر روي تعدادي از باكتريهاي گرم مثبت وگرم منفي