دوره 3, شماره 9 (88)

بررسي و مقايسه ‌آموزش فراشناختي پردازش هيجاني توام با دارودرماني با درمان استاندارد (دارودرماني) در بهبود مهارت هاي عاطف