جزئیات نویسندگان

آل نبی املشی, سید فرزان

  • دوره 16, شماره 1 (93) - مقالات
    بررسی کارآیی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 در حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط آبی
    چکیده  PDF